EcoBouw Nederland, innovatief, duurzaam en ecologisch

EcoBouw Nederland is in april 2016 opgericht als vervolg op de Green Deal Biobased Bouwen.

ecobouw

MISSIE
Stichting EcoBouw Nederland versterkt de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld.

Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. We gaan de bouwwereld van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen. (zie de afspraken in Parijs 2015)

VISIE
EcoBouw Nederland heeft als doel de bouwwereld blijvend om te vormen in een circulair denkende bouwwereld, gebaseerd op biobased en natuurlijke grondstoffen die op een duurzame wijze geproduceerd en gewonnen worden. Hierbij is het doel om de ecologische footprint van de activiteiten in de gebouwde omgeving uiteindelijk neutraal te maken en daarmee de bodem en de grondstoffen niet uit te putten.

Comfort, gezondheid en veiligheid voor de gebruiker van gebouwen staan voorop in de visie van EcoBouw Nederland. Alles volgens de benadering dat hierbij de maatschappelijke, ecologische- en economische waarden in een duurzaam evenwicht zijn en daarmee toekomstbestendig.

Bestuur EcoBouw Nederland

Bestuur en secretariaat EcoBouw Nederland van links naar rechts; Ralf van Tongeren, Fred van der Burgh, Sissy Verspeek, Patrick Schreven, Jaap van de Linde, Hans van der Torren en John van Mourik.

WERKWIJZE
EcoBouw Nederland vormt een koepel waar bedrijven, kennisinstellingen en organisaties gezamenlijk werken aan de uitvoering van de missie. Deelnemers zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw van producenten tot eindgebruikers en van ontwikkelaars tot onderhoudsbedrijven.

In navolging van de Green Deal Biobased Bouwen (2013-2015) zijn de volgende speerpunten aangewezen:

  • Ontwikkelen en versterken van de markt
  • Bevorderen, ontwikkelen en verspreiden van kennis
  • Verankering in de wet- en regelgeving, nationaal en internationaal
  • Duurzaam inkopen

Voor de realisatie van deze speerpunten maakt EcoBouw Nederland gebruik van de resultaten en inzichten die uit de Green Deal Biobased Bouwen naar voren zijn gekomen, in combinatie met inzichten van alle stakeholders in de bedrijfstak. EcoBouw Nederland werkt hierbij in een open source gedachte, kennisdeling op een actieve wijze is hierbij het uitgangspunt, alleen dan kunnen wij grote stappen zetten.

EcoBouw Nederland staat open voor deelname voor iedere partij die gelijke uitgangspunten heeft zowel nationaal als internationaal. EcoBouw Nederland nodigt iedere partij of firma uit om gezamenlijk op duurzame wijze met ons aan deze missie te werken. Door de bundeling van krachten kan EcoBouw Nederland de bouwwereld blijvend veranderen in een toekomstbestendige mensvriendelijke bouw.

Bezoek de site van EcoBouw Nederland voor meer informatie.